XSL ilə SQL əmrlərinin generasiyası

Posted on 11 Avqust 2010. Filed under: OES, SQL | Etiketlər: , , , , , , |

Oracle Errors&Solutions proyekti ilə əlaqədar bütün Oracle versiyaları üçün olan xəta kodlarını və onlar haqqında məlumatı Oracle bazasına yazmaq lazım idi. Oracle xətaları XML faylında aşağıdakı kimi mövcuddur. Oracle 11g R2 VBİS üçün 12033 ədəd xəta kodu var, aşağıdakı nümunədə sadəcə 5 xəta kodu göstərilmişdir

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<error-list>
	<error id="ORA-00000">
		<code>ORA-00000: normal, successful completion</code>
		<cause>Normal exit.</cause>
		<action>None</action>
	</error>
	<error id="ORA-00001">
		<code>ORA-00001: unique constraint (string.string) violated</code>
		<cause>An UPDATE or INSERT statement attempted to insert a duplicate key. For Trusted Oracle configured in DBMS MAC mode, you may see this message if a duplicate entry exists at a different level.</cause>
		<action>Either remove the unique restriction or do not insert the key.</action>
	</error>
	<error id="ORA-00017">
		<code>ORA-00017: session requested to set trace event</code>
		<cause>The current session was requested to set a trace event by another session.</cause>
		<action>This is used internally; no action is required.</action>
	</error>
	<error id="ORA-00018">
		<code>ORA-00018: maximum number of sessions exceeded</code>
		<cause>All session state objects are in use.</cause>
		<action>Increase the value of the SESSIONS initialization parameter.</action>
	</error>
	<error id="ORA-00019">
		<code>ORA-00019: maximum number of session licenses exceeded</code>
		<cause>All licenses are in use.</cause>
		<action>Increase the value of the LICENSE MAX SESSIONS initialization parameter.</action>
	</error>
</error-list>

Bu XML faylındakı məlumatları Oracle bazasına köçürmək lazım idi. Cədvəlin strukturu aşağıdakı kimidir.

CREATE TABLE OES_11GR2_ERRORS
(
 ID   NUMBER PRIMARY KEY,
 CODE  VARCHAR2(10 CHAR),
 ERROR  VARCHAR2(1000 CHAR),
 CAUSE  VARCHAR2(1500 CHAR),
 ACTION VARCHAR2(1500 CHAR)
);

İD sütunu primary key olduğuna görə onun qiymətlərini avtomatik generasiya etmək üçün aşağıdakı sequence obyekti istifadə etdim.

CREATE SEQUENCE OES_SEQ
START WITH 1
MINVALUE 1;

İndi isə XML faylındakı məlumatların əsasında SQL insert əmrləri hazırlamaq üçün aşağıdakı kimi XSL faylını hazırladım.

<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

<xsl:template match="error-list">
  <xsl:for-each select="error">
    <xsl:variable name="code" select="normalize-space(code)"></xsl:variable>
	<xsl:variable name="cause" select="normalize-space(cause)"></xsl:variable>
	<xsl:variable name="action" select="normalize-space(action)"></xsl:variable>
insert into OES_11GR2_ERRORS(id, error, cause, action) values(oes_seq.nextval, q'{<xsl:value-of select="$code"/>}', q'{<xsl:value-of select="$cause"/>}', q'{<xsl:value-of select="$action"/>}');
  </xsl:for-each>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

Mətn içərisində olan ‘,”,\,& və s. xüsusi simvolları bazaya düzgün şəkildə daxil etmək üçün onları q'{}’ içərisində yazdım. Bu sayədə xüsusi simvollar düzgün şəkildə escape olundu.

Transformer proqramı ilə XML faylına XSL faylındakı çevrilmə qaydalarını tətbiq edərək aşağıdakı kimi SQL insert kodları generasiya etdim.

insert into OES_11GR2_ERRORS(id, error, cause, action) values(oes_seq.nextval, q'{ORA-00000: normal, successful completion}', q'{Normal exit.}', q'{None}');

insert into OES_11GR2_ERRORS(id, error, cause, action) values(oes_seq.nextval, q'{ORA-00001: unique constraint ( string string ) violated}', q'{An UPDATE or INSERT statement attempted to insert a duplicate key. For Trusted Oracle configured in DBMS MAC mode, you may see this message if a duplicate entry exists at a different level.}', q'{Either remove the unique restriction or do not insert the key.}');

insert into OES_11GR2_ERRORS(id, error, cause, action) values(oes_seq.nextval, q'{ORA-00017: session requested to set trace event}', q'{The current session was requested to set a trace event by another session.}', q'{This is used internally; no action is required.}');

insert into OES_11GR2_ERRORS(id, error, cause, action) values(oes_seq.nextval, q'{ORA-00018: maximum number of sessions exceeded}', q'{All session state objects are in use.}', q'{Increase the value of the SESSIONS initialization parameter.}');

insert into OES_11GR2_ERRORS(id, error, cause, action) values(oes_seq.nextval, q'{ORA-00019: maximum number of session licenses exceeded}', q'{All licenses are in use.}', q'{Increase the value of the LICENSE MAX SESSIONS initialization parameter.}');

Transformer proqramı haqqında bu yazıda qeyd etmişəm.
Cədvəldəki CODE sütununun qiymətini ERROR sütünundan ilk 9 simvolu(ORA-XXXXX) götürməklə aşağıdakı kimi əldə etmək mümkündür.

update oes_11gr2_errors set code=substr(error, 1, 9);
commit;

Ümid edirəm ki, bu yazı kimin üçünsə faydalı olar 🙂

Advertisements
Tam Yazını Oxu | Make a Comment ( None so far )

  Haqqında

  Java ilə obyekt yönlü proqramlaşdırma, Java web proqramlaşdırma, Oracle SQL, PL/SQL proqramlaşdırma, optimallaşdırma

  RSS

  Subscribe Via RSS

  • Subscribe with Bloglines
  • Add your feed to Newsburst from CNET News.com
  • Subscribe in Google Reader
  • Add to My Yahoo!
  • Subscribe in NewsGator Online
  • The latest comments to all posts in RSS

  Meta

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...